Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden:

  1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Lille (Wechelderzande). 2. Bij niet betaling van de factuur binnen een termijn van 14 dagen zullen intresten 10% verschuldigd zijn vanaf de factuurdatum en dit zonder enige aanmaning. 3. In geval van niet betaling binnen de termijn die verstrijkt 8 dagen na een aangetekend verzonden aanmaning is de gefactureerde gehouden bij toepassing van art. 1139 en 1147 Burgerlijk Wetboek een schadevergoeding te betalen conventioneel en forfaitair vastgesteld op 10% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van 250 euro. 4. Klachten en opmerkingen betreffende onze factuur dienen binnen de 8 dagen schriftelijk te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn zullen zij niet meer aangenomen worden. 5. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Turnhout bevoegd. 6. Contracten worden verondersteld aangegaan te zijn in Lille (Wechelderzande).
Menu